fbpx

Политика за поверителност и ОУ

Home - Политика за поверителност и ОУ

Политика за поверителност и Общи условия

Общи условия

Информация относно Администратора на лични данни:

„МОЛИКС БОБ“ ЕООД

ЕИК: 206187498

e-mail: hello@moliks.com

телефон: +359 885 801180

Банкова сметка на „МОЛИКС БОБ“ ЕООД:

Банкова сметка: Първа Инвестиционна Банка

BIC: FINVBGSF, IBAN: BG96FINV91501017466900

Общите условия за ползване на услуги, предоставяни от развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД, са публикувани на интернет страница moliks.com с цел потребителят да се запознае с тях и да вземе своето информирано решение. При положение че използвате услугите на Образователен център развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД, това означава, че сте съгласни с настоящите условия за ползване. Тези Общи условия важат за всички форми на предприемаческа дейност, които Образователен център „МОЛИКС БОБ“ ЕООД извършва: креативно обучение и личностно развитие за деца и обучитена програма BRAINOBRAIN – съчетание от 3 метода – ментална аритметика (смятане на сметало Абакус),  VAK метод (визуално-слухов-кинестетичен метод) и NLP  (невро-лингвистична програма) за личностно развитие в детска възраст, както и други образователни дейности и работилници. Всяка една дейност има за цел да разпространи информация чрез предаване на знания.

Общите условия за ползване са валидни винаги, когато клиентът заяви услуга, предоставяна от развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД, която е обявена на официалния сайт moliks.com.

I. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД, наричан по-долу за краткост Центъра (Изпълнител), и посетителите, наричани по-долу Потребители (Клиенти, Възложители), на предоставяните услуги. За да използва услугите, Потребителят трябва да:
 • Да попълни с верни данни формата за заявка на услуга – при условие, че потребителят е непълнолетен, това действие извършва неговият родител/настойник, или да изпрати e-mail на електронен адрес hello@moliks.com или да се обади на посочения телефонен номер;
 • Да декларира съгласието си, че е запознат и приема общите условия – при условие, че потребителят е непълнолетен, това действие извършва неговият родител/настойник. развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД не носи наказателна отговорност, ако това действие не е спазено.
 1. Договорът между развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес moliks.com, заедно с всички изменения и допълнения към тях.
 2. Договорът се счита за сключен от момента на подаване на заявка за поръчка от Клиента, независимо дали е подадена чрез формата за заявка на услуга, e-mail на електронния адрес или чрез обаждане на посочения телефонен номер.
 3. След постъпване на заявка в срок до 2 работни дни Изпълнителят се свързва или по e-mail, или по телефон, за да уведоми Клиента за по-нататъшни действия или за отказ от изпълнение на услугата.
 4. Изпълнителят изпраща проформа фактура за цялата сумата или за 50% от нея, която трябва да бъде заплатена за започване на дейност. След превеждане на сумата Изпълнителят изпраща на Клиента оригинална фактура за получената сума.

II. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на този договор изброените по-долу понятия имат следните значения:

 1. Според Закона за защита на потребителите ПОТРЕБИТЕЛ е „всяко физическо лице, което придобива материали или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност”.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЛИ КЛИЕНТ, е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което чрез предоставените услуги в сайта moliks.com заявява своето желание за извършване на същите услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като срещу това дължи съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛ е юридическо лице, което се наема да извърши конкретно зададена услуга от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок и според договорените изисквания.
 4. ЕЛЕКТРОННА ПОРЪЧКА – постъпила е заявка по e-mail за изпълнение на вид услуга, предлагана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В нея клиентът предоставя доброволно своите лични данни (имена, телефон, адрес за кореспонденция), както и допълнителна информация относно изпълнението на УСЛУГАТА.
 5. УСЛУГА – социално взаимодействие между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или КЛИЕНТЪТ, възлага извършването на индивидуална поръчка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел удовлетворяване на потребности и желания, свързани с размяна на стойности (т.е. дейности). В този смисъл услугата е нематериален продукт и зависи от качеството на изпълнение, като КЛИЕНТЪТ може да взема пряко участие в процеса.

III. ЗАЯВКА И ЦЕНА НА УСЛУГАТА

 1. Развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Клиента.
 2. Подаването на заявка се извършва в писмен вид по e-mail, по телефон, чрез формата за подаване на заявка в официалния сайт или лично в офиса.
 3. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на официалния сайт на развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД.
 4. Цената на услугата е фиксирана при провеждане на обучение по мецдународна програма BRAINOBRAIN.
 5. Цената на услугата не е фиксирана при заявка на рожден ден или различни творчески работилници. Формира се от допълнителни фактори, указани в официалния сайт.
 6. Клиентът заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Изпълнителя, като начините за заплащане са два – по банков път на сметката на фирмата или в офиса намясто.
 7. При постъпило плащане Изпълнителят потвърждава по телефон, чрез съобщение или по e-mail на Възложителя.
 8. Цената на Услугата за започване на дейност може да бъде заплатена на 100%, 50% или по договаряне.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Да посочи точни и валидни данни (имена, телефон и електронен адрес за контакт) за кореспонденция.
 2. Да заплати сумата, уговорена между двете страни в определените срокове.
 3. Да получи в определените срокове материалите, уговорени между двете страни.
 4. При услуга по програма BRAINOBRAIN, допълнителните условия са уговорени допълнително уговорени и в Индивидуален договор с потребителя.
 5. Да не извършва действия, които се категоризират като злоумишлени.
 6. Да спазва етичните правила за комуникация, ненакърняващи личността.

При неспазване на задълженията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на услугата и да търси обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи по смисъла на законодателството на Република България, както и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. В срок да изпълни поетите ангажименти към Възложителя.
 2. Да спазва етичните правила за комуникация, ненакърняващи личността.
 3. При възможност да окаже съдействие за допълнителни непредвидени действия.
 4. Да уведомява Възложителя за различни обстоятелства, възникнали в етапите на взаимно сътрудничество.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Без писменото изрично съгласие на Изпълнителя, Клиентът няма право да разпространява или да предоставя копия на материалите, които е получил под каквато и да е форма (чл. 18а и 19 от Закона за авторското право и сродните му права).
 2. Изпълнителят дава съгласието си за ползване на авторски материали в процеса на обучение по образователни услуги за ментално развитие на деца съгласно програма BRAINOBRAIN и LITTLE BOBS , за което са предназначени и след като е заплатено за тях.
 3. Изпълнителят дава съгласието си за ползване на материалите с цел защита или представяне на научен труд, когато от същия е изискано да създаде съдържание за нуждите на Възложителя. Изисква се писмено изрично съгласие на Изпълнителя за тяхното разпространение, изготвено в два екземпляра за всяка от страните.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и дадените му права като администратор на същите.
 2. От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на образователни услуги, „МОЛИКС БОБ“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. „МОЛИКС БОБ“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие доброволно предоставяте във връзка с използването на услугите и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
  • подаване на заявена от Вас услуга или изпращане на запитване чрез платформата на сайта moliks.com;
  • индивидуализация на страна по договора;
  • регистрация на участник в събитие, организирано от „МОЛИКС БОБ“ ЕООД;
  • счетоводни цели;
  • статистически цели;
  • защита на информационната сигурност;
  • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използваните услуги и др.

Принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване и свеждане до минимум на събираните данни;
 3. точност и актуалност на данните;
 4. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 5. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Обработват се следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания, като основанието за обработка на личните данни е, че с приемането на общите условия и регистрация в уебсайта или при сключването на писмен договор между „МОЛИКС БОБ“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR:

 1. Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон) с цел осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание.
 2. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер и адрес. Целта, за която се събират данните е издаване на фактура за извършване на плащания.
 3. Сключване на писмен договор за извършване на услуга – при заявяване на желание от Вас за изпълнение на определен вид услуга/услуги, които предлага образователният център, се сключва договор, като данните, които се използват са: имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес, телефон за контакт и електронен адрес.

 „МОЛИКС БОБ“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „МОЛИКС БОБ“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез писмено искане в свободен текст. Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „МОЛИКС БОБ“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „МОЛИКС БОБ“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

„МОЛИКС БОБ“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от десет години. След изтичането на този срок се полагат необходимите мерки за изтриване и унищожаване на всички Ваши данни без ненужно забавяне.

„МОЛИКС БОБ“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. „МОЛИКС БОБ“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 • Прекратяване на договора
 1. Възложителят има право да прекрати договора и да прекъсне да посещава образователния курс по прогрма BRAINOBRAIN и LITTLE BOBS по всяко време, с навременно известие и без специално обяснение. В случай, че Възложителят по някаква причина вземе решение да спре да посещава образователния курс, се задължава преди да го напусне да уреди всички парични задължения спрямо Първата страна по договора.
 2. В случай на неизпълнение на задълженията или на установени злоупотреби с предоставяните услуги от „МОЛИКС БОБ“ ЕООД на Възложителя, първият има правото да прекрати договора без предизвестие и незабавно.
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  е  заплатил  договорената сума в срок, договорен между страните, и да не извърши Услугата, възложена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 4. По взаимно съгласие между страните.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд на Република България или от Комисията за защита на потребителите.
 4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители от 2020 г.

Общите условия имат силата на договор и са задължителни както за Изпълнителя, така и за Възложителя. развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД има право да ги променя едностранно, като промените ще бъдат публикувани на интернет страницата. Всеки доброволно може да се запознае с публикуването на изменените Общи условия. развлекателно-обучителен център за деца „МОЛИКС БОБ“ ЕООД си запазва правото да не информира при настъпила промяна в обстоятелствата.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4 А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

close